الشهر: يونيو 2017

Samsung

Galaxy Note Edge SM-N915F N915FXXS1DQF3 4 file Repair Firmware 4file

Firmware download for Galaxy Note Edge SM-N915F [youtube src=”nXiqdeTaS0c”/] Model: SM-N915FVersion:  N915FXXS1DQF3 N915FOJV1DPJ3 N915FXXU1DPC7 N915FXXS1DQF3 Marshmallow(Android 6.0.1) AP_N915FXXS1DQF3_CL9582012_QB13807208_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5BL_N915FXXS1DQF3_CL9582012_QB13807208_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5CP_N915FXXU1DPC7_CL7627238_QB9057512_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5CSC_OJV_N915FOJV1DPJ3_CL9511732_QB11225700_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5TBLTE_EUR_OPEN.pit un rar…
Samsung

Galaxy A7 SM-A710F A710FXXU2CQE2 4 file Repair Firmware 4file

Firmware download for Galaxy A7 SM-A710F [youtube src=”ZQgF4_nHIaI”/] Model: SM-A710FVersion:A710FXXU2CQE3A710FOJV2CQE1A710FXXU2CQE2A710FXXU2CQE3OS: Nougat(Android 7.0) AP_A710FXXU2CQE3_CL11234767_QB13452775_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5BL_A710FXXU2CQE3_CL11234767_QB13452775_REV00_user_low_ship.tar.md5CP_A710FXXU2CQE2_CL490246_QB6391558_SIGNED.tar.md5CSC_OJV_A710FOJV2CQE1_CL11335545_QB13453302_REV00_user_low_ship.tar.md5A7XELTE_EUR_OPEN.pit un rar pass www.ana3asheq.com [lock]Download [/lock]
إغلاق